Regulamin dla klientów, którzy złożyli zamówienia po 25.12.2014

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

natura-zdrowie.pl

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez natura-zdrowie.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sabat Consulting s.c. z siedzibą w Tarnowie za pośrednictwem witryny www.natura-zdrowie.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca to Sabat Consulting s.c. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 14/4, kod pocztowy: 33-100, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8732822326, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.natura-zdrowie.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.
 6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. adres: Sabat Consulting s.c. Tarnów, ul. Piłsudskiego 14/4, 33-100, adres poczty elektronicznej: info@natura-zdrowie.pl, numer telefonu: 502 146 443, 14 657 10 45.
 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 15. Dostarczenie todoręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą: DPD lub DHL.
 17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych PayPal, którym posługuje się Sprzedawca.
 18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki Umowne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.natura-zdrowie.pl
 2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 3. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:
  1. wyraża wolę zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,
  3. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:
  1. Udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. Udostępnienie formularza zamówień,
  3. prowadzenie Konta Klienta.
 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.
 3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
 5. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§4 Zamówienie

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.
 2. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów w obszarze Koszyka, Klient określa:
  1. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
  2. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,
  3. adres Dostarczenia,
  4. opcjonalnie żądanie wystawienia faktury VAT.
 3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
 5. Zamówienia na Produkty można składać również telefonicznie pod numerem tel. 502 146 443.
 6. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
 8. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§5 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu oraz telefonicznie.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić treść proponowanej telefonicznie Umowy utrwaloną w wiadomości e-mail, na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy dla swojej ważności wymaga utrwalenia w wiadomości e-mail, na papierze lub innym trwałym nośniku.
 7. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 2 Dni Roboczych, a nigdy nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 8. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta.
 9. Wydanie Produktów następuje:
  1. niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. niezwłocznie po stwierdzeniu przez Sprzedawcę wpływu płatności za pośrednictwem Zewnętrznego Systemu Płatności,
  3. niezwłocznie, w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pobraniem,
  4. w chwili ich powierzenia Przewoźnikowi, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na jego wybór przez Konsumenta.
 10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§6 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
  3. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
 5. Termin płatności należności uiszczanych gotówką przypada na chwilę wydania Produktu, a termin płatności należności płaconych przelewem na dzień wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady Produktów w przypadku ich stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostarczenia. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej wadzie Produktu w ciągu 2 miesięcy od dnia jej stwierdzenia.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 9. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
 10. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 12. Obniżona cena o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 13. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 14. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
 15. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
  1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
  4. Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
  5. Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

§9 Postanowienia uzupełniające

 1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.
 2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
  3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony,
 5. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Sabat Consulting s.c. Tarnów, ul. Piłsudskiego 14/4, kod pocztowy: 33-100, adres poczty elektronicznej: info@natura-zdrowie.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Sabat Consulting s.c. Tarnów, ul. Piłsudskiego 14/4, kod pocztowy: 33-100, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50,00 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORCY

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, Przedsiębiorca przekazuje konsumentowi informacje wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przekazanie tych informacji następuje poprzez udostępnienie treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę wraz z załącznikami pod adresem url strony internetowej sklepu internetowego przedsiębiorcy.

Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz ewentualną informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez natura-zdrowie.pl i stanowi jego integralną część.


Slide1

Pobierz: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Wzór formularza reklamacji

Pobierz: WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO


Regulamin dla klientów, którzy złożyli zamówienia do 25.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Poniższy regulamin reguluje przeprowadzanie transakcji drogą elektroniczną w sklepie www.natura-zdrowie.pl pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedającym produktów dostępnych w sklepie jest firma Sabat Consulting, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 14/4, 33-100 Tarnów, NIP 873-28-22-326, REGON 851788360.

I. Założenia ogólne

1. Regulamin obrazuje normy obowiązujące w sklepie internetowym www.naturaizdrowie.pl , opierając się na podstawie prawnej, jaką jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz na innych normach prawnych.

2.Warunkiem dokonania transakcji kupna-sprzedaży, czyli sfinalizowania zamówienia drogą elektroniczną w sklepie www.natura-zdrowie.pl jest dostęp do stanowiska komputerowego oraz internetu, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie wszystkich jego postanowień podczas realizacji zamówienia oraz wypełnienie całości formularza zamówienia.

3. Informacje dotyczące produktów dostępnych w sklepie mają charakter informacyjny.

4. Sklep www.natura-zdrowie.pl prowadzi internetową sprzedaż detaliczną.

5. Każdy towar wysyłany do Kupującego jest oryginalnie zapakowany, nie posiada żadnych wad fizycznych i prawnych, jest legalnie dopuszczony do użytkowania.

II. Towar, ceny, składanie zamówień

1. Sprzedający na stronie sklepu www.natura-zdrowie.pl zapewnia pełną i wyczerpującą informację na temat towarów przeznaczonych do sprzedaży.

2. Do cen towarów doliczony jest podatek VAT. Ceny te są podawane w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy.

3. Cena znajdująca się na stronie sklepu w momencie finalizacji zamówienia jest obowiązująca i ostateczna.

4. Kupujący po finalizacji zamówienia ma prawo do zapoznania się z pełną informacją dotyczącą wartości zamówienia bez kosztów dostawy w Koszyku.

5. Zamówienia dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej, zamówienia telefonicznego lub wiadomości e-mail.

6. Podczas składania zamówienia Kupujący dokonuje wyboru towarów z oferty dostępnej na stronie www.natura-zdrowie.pl, decyduje się na określoną metod płatności i dany sposób dostawy oraz podaje adres, na który ma być dostarczona przesyłka, a w przypadku, gdy adresy się różnią wskazuje także adres, na który ma zostać wystawiona faktura.

7. Zamówienia można składać na stronie www sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

8. Do sfinalizowania transakcji konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej lub/oraz telefonu kontaktowego.

9. Realizacja zamówienia będzie możliwa po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia.

10. Błędne bądź częściowe wypełnienie formularza zamówienia może stanowić podstawę do anulowania transakcji przez Sprzedającego.

11. Kupujący wypełniając formularz zamówienia, wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail faktur z załącznikami i innych dokumentów dotyczących transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie Klientów sklepu www.naturaizdrowie.pl, co jest konieczne do zakończenia zamówienia i sfinalizowania transakcji. Wyrażenie takiej zgody daje kupującemu prawo do możliwości wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz wysuwania roszczeń w celu ich usunięcia.

13. Finalizacja realizacji zamówienia zostanie automatycznie potwierdzona informacją przesłaną na adres e-mail Kupującego.

14. Kupujący ma prawo do korekty składanego zamówienia do momentu jego realizacji.

15. Rozpoczęcie realizacji zamówienia jest równoznaczne z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub moment dokonania zamówienia w przypadku płatności elektronicznej kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

16. Sprzedający musi udzielić Kupującemu jasnych, wyrazistych i poprawnych informacji, dzięki którym Kupujący będzie bezpiecznie, bezbłędnie i w pełni korzystać z zamówionego towaru.

III. Koszty, terminy wysyłki oraz o dostawy

1. Przesyłki zawierające zamówiony towar dostarczają profesjonalne firmy kurierskie.

2. Opcja płatności „przelew” lub opcja „płatność kartą lub przelewem online” to konieczność doliczenia czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu do czasu, który został podany na stronie, to około 1-2 dni robocze.

3. Kupujący ma obowiązek uiścić koszty dostawy przesyłki, które są określone w cenniku.

IV. Płatności

1.Do każdego sprzedanego towar załączony zostaje imienny dowód zakupu – faktura lub paragon fiskalny.

2. Opłat za zamówiony towar można dokonywać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. lub na konto bankowe Sprzedawcy, lub przy odbiorze przesyłki za pobraniem.

V. Odbiór towaru

1. Przed odbiorem przesyłki od dostawcy Kupujący ma obowiązek dokonać oceny jej stanu, w celu wykluczenia ewentualnych usterek i uszkodzeń.

2. Kupujący, który zauważy jakiekolwiek uszkodzenia może odmówić przyjęcia przesyłki, należy wówczas spisać protokół szkody w obecności dostawcy oraz niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

3. Przyjęcie przesyłki bez jej wcześniejszego skontrolowania w obecności dostawcy może stanowić podstawę do odrzucenia przez Sprzedającego późniejszych roszczeń Kupującego.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Według art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący zawierający umowę Sprzedaży-Kupna na odległość ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, można tego dokonać poprzez sporządzenie oświadczenie na piśmie.

2. Zwracana przesyłka musi być kompletna, Kupujący ma obowiązek odesłać ją na własny koszt pod adres Sprzedającego razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. W przesyłce zwrotnej musi znaleźć się pisemne oświadczenia o rezygnacji z umowy oraz numer konta lub adres, na jaki Sprzedający ma zwrócić poniesione koszty.

3. Sprzedający jest zobowiązany do sprawdzenia odesłanego towaru w ciągu dwóch dni roboczych . Jeśli jest on zgodny z wymogami określonymi w paragrafie 6, w punkcie 2 to Sprzedający wystawia fakturę korygującą, która w formie oryginału i kopii zostaje wysyłana do Kupującego priorytetem. Kupujący ma obowiązek odesłać podpisane dokumenty. W ciągu 7 dni roboczych po ich otrzymaniu Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu na konto Kupującego lub na podany przez niego adres.

4. Sprzedawca gwarantuje postępowanie zgodne ze wszystkimi normami prawa dotyczącymi handlu.

VII. Reklamacje

1. Każdy towar ma zapewnioną w umowie i obowiązującą przez określony czas gwarancję.

2. Sprzedający niezależnie od gwarancji potwierdza bezpieczeństwo transakcji i pewność zwrotów.

3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres lub telefonicznie.

4. Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. Kupujący zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie o wynikach reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać na koszt Sprzedawcy.

5. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówionego produktu przez Kupującego będzie równoznaczna z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu.

6.Towar przekazany do reklamacji, a pozbawiony wykrytych wad i usterek będzie odesłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

7. Kupujący może zwrócić towar nieodpowiadający warunkom umowy wraz z dołączonym pismem, w którym zostaną wykazane usterki oraz błędy oraz oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań na koszt Sprzedającego zgodnie z podstawą prawną Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176 ze zm. i Ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami.

8. Reklamacje towaru można zgłaszać do dwóch miesięcy od otrzymania przesyłki.

VIII. Polityka prywatności, ochrona danych osobowych oraz wymagania techniczne

1. Sklep internetowy zbiera dane osobowe Kupującego konieczne do do sfinalizowania transakcji i zrealizowania zamówienia.

2. Zgromadzone dane wykorzystywane są jedynie w celu realizacji umów sprzedaży, są przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie zakupionych towarów do Kupującego.

3. Sklep gromadzi adresy IP użytkowników tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są powiązane z danymi osobowymi Kupującego.

4. Sprzedawca nie zbiera żadnych informacji o użytkownikach sklepu do momentu wykazania danych przez ich samych.

5. Wymagania techniczne do obsługi sklepu: rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768, przeglądarki w najnowszych wersjach: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer.

6. Użytkownikom sklepu zabrania się dostarczania treści nielegalnych, wulgarnych, nieobyczajnych itp. pod rygorem wszczęcia postępowań karnych i poniesienia przez dostarczającego tego typu treści konsekwencji cywilnoprawnych.

IX. Postanowienia końcowe

1. Transakcje kupna-sprzedaży zawierane w sklepie są zgodne z prawem polskim. Kwestie nie omówione w niniejszym Regulaminem są regulowane przez pozostałe przepisy, m.in.: przez przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)., Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. nr 144 z 2002 r ., poz. 1204 z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z póź..zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

2. Nazwy produktów, znaki towarowe i nazwy firm użyte na stronie internetowej sklepu www.natura-zdrowie.pl są wykorzystywane w celach identyfikacyjnych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm.) – ich kopiowanie, używanie i posługiwanie się nimi bez zgody właściciela będzie pociągało z sobą konsekwencje karne i cywilne.

3. Sprzedający nie odpowiada za trudności w działaniu strony internetowej sklepu, które są powodowane niezależnie od niego. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny także za niezgodność Strony sklepu z końcowym urządzeniem użytkownika lub z jego dostępem do internetu oraz za inne kłopoty techniczne.

4. Sytuacje konfliktowe wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu podlegają pod właściwy Sąd zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Zamów jonizator dostępny w naszym sklepie internetowym

PRZEJDŹ DO SKLEPU lub kup w TARNOWIE WROCŁAWIU WARSZAWIE
Kup jonizator